Monday, August 01, 2011

BBB - CAS


Good Morning, and welcome to another BBB-challenge!
Many of us like to add bows, lace and lots of embellishments. This month we are asking you to leave all that off and create a CAS card. Link up your Bringing Back Beautiful Challenge creation HERE to enter. If you upload to SCS, please use the keyword BBB13. You have until August 31st to enter!As we unveil our challenge for next month, we’ll share our True Beauties – those card makers who wowed us with this challenge! Winners will be featured on the Flourishes Blog and will receive a True Beauty blog button to display proudly on their blog!

For my CAS-card, I used THIS beautiful Flourishes stamp set. I did the coloring with Le plume markers. Be sure to visit the other BBB-girls as well!

Cindy
Heather
Kathy
Laura
Iwona
Mona

Thanks for visiting!


24 comments:

KathyJ (Wattle) said...

Even going with the CAS style, your work is still EXQUISITE!!! Love the sheer elegance of this and your colouring is divine!!!

Susie said...

This is so beautiful. I love how you used the circle cut out for the frame. The pearls are just a perfect touch.

Donalda said...

Oh hon this is just gorgeous !!! I so love the layers and your coloring is just gorgeous hon. Just beautiful !!
Hugs dear

Gunn (Merete) said...

Hei
Dette er virkelig nydelig i sin enkelhet. Jeg likte både form og farge og stemplet er så flott.
Ønsker deg en fortsatt god sommer.
Klem Gunn :-)

Laura (scrapnextras) said...

Yvone, this makes me sigh! Beautiful white on white and the cluster of flowers is perfect! Fabulous coloruing!

Allison Cope said...

Wowsers Yvonne! This card is so strikingly beautiful! I love everything about it!

Becky said...

Ohhh, this is just stunning. Love the design of that circle (I must copy) :) and gorgeous coloring of those flowers.

KarinsArtScrap said...

gorgeous yvonne.

greetings karin

Mona L. Pendleton said...

Beautiful card Yvonne! Those flowers look incredible! Love the vibrant colors!

Betty Wright said...

Gorgeous, Yvonne! Beautiful shape and frame design and the cut work detailing and coloring on the flowers is just stunning!

America said...

Hi Yvonne! It's so good to see you creating a little. What a terrific shape, fab coloring and cut-work. Lovin' all the white. Very elegant. Sending ya HUGS

Nita's World Handmade said...

Very nice and elegant!

Beth Norman said...

So elegant. Your flowers are very eye popping against the cream c.s. Love your layering too.

Anonymous said...

Hi everyone. I'm delighted to have become a member of this forum and am looking forward to contributing.

My interests are wide and varied but I reckon my real passion is for music. I love a wide variety such as
Faithless, The Smiths, Enigma, The Cure & The Mission.

I'm always on the lookout for new places to download new music and the best place I have come across is
[url=http://www.iomoio.com/index.php?pid=3140]Iomoio[/url]. Their music is only 15 cents a track so you can save a real fortune. And it's legal!

Anyway, looking to make more posts soon.....

Eva Helen said...

Heii

Veldig mange vakre og stilfulle kort du har laget siden jeg var innom her sist.

KLem Fra Eva Helen

Logo Mats said...

This is so beautiful. I like how you used the circle cut out for the frame. The pearls are just a perfect touch.

Susan (rainy) said...

This is exquisite! I love the white on white layers and pearls. And your coloring of that beautiful image is perfection.

melody said...

so beautiful yvonne! your coloring is amazing..and your work is always so elegantly put together and designed.

velta said...

Hi Yvonne ~ I just came by to see if you had posted something new...and you did! How gorgeous girl! You are amazingly talented...Beautifully done! Thank you for sharing! Have great weekend!

Anonymous said...

Now is a great time to trade currencies with the world economic problems. People are cashing in by trading forex right now, the world money sistuation is a mess so why not make profit off it? Keep your money offshore where it is safe!

A good Forex broker is 1pipfix, 1pip spreads and the best top rated of forex brokers with metatrader 4
http:///www.1pipfix.com


1pipfix is a partner broker of http://loyalforex.com

Anonymous said...

Lek skutkuje [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] redukcja poch³aniania substancji tluszczowych za poœrednictwem ludzki istota ¿ywa. To na wskroœ dziewiczy farmaceutyk w celu niebóg, które potrzebuj¹ odchudziæ siê i odbyæ na góruj¹cy kierunek posi³ków. Œrodek ów pob³a¿a zwiêkszyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród przeznaczeniem [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] jeno diety tudzie¿ æwiczeñ fizycznych. Lekarstwo ów zaczerpniesz w aptece internetowej. Inwitujemy do rzutkiej online taniej apteki internetowej po farmaceutyki i po informacje o œrodkach. Gór st¹d alli Poruczamy tego¿ krain¹ cenê leków i ano dziedzin¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa jest jedn¹ spoœród siedmiu najbardziej specyficznych i wybitnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie realizatorów farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ teraz trzy typy prepratów. Polska apteka o której piszemy dzia³a w postêpowanie niezawodny zaœ wyrzuca [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria[/url] specyfiki w przeci¹gu dopiero co jednego dnia od momentu momentu wype³nienia twojego zamówienia. W³aœnie spoœród tamtego wykonuje rewelacyjne [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] opinii pacjentów. Na chudy brzuszekJest mnóstwo za³¹czników diety na schudniêcie. A¿ do ciê¿kich przystaj¹ te zawieraj¹ce w zestawie l-karnitynê, tymczasem rzeczwiœcie wypróbowanym natomiast oraz pokazanym dzia³aniem mo¿e zaakceptowaæ siê jedynie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta niemniej jednak zaœ æwiczenie fizyczne w znacznym stopniu determinuj¹ o nieskazitelnym zrzuceniu [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria[/url] donios³oœci.Na menopauzêMenopauza istnieje kiedy niekiedy, podczas gdy krwawienie ustaje, oraz jajniki definitywnie przestaj¹ generowaæ jajeczka. Na menopazuê efektywne s¹ takie amalgamaty gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Okres menopauzy jednak¿e nie znaczy gwoli buzi pieknej katastrofy zaœ wypada spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Michele (mitchygitchygoomy) said...

Hey, Yvonne!! Love the gorgeous green in these orchids (I think that's what they are?!!) So beautiful on your lovely white framework with the delicate script.

Beate said...

Yvonne, this is so gorgeous! I might have to case your wide circle frame on the edge of your card. It looks amazing. So does your coloring (of course).
Hugs and smiles

Viv said...

Soooooo beautiful again :O) Viv xx